Ben je 18 jaar of ouder?

nee ja!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
• Dag: kalenderdag;
• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Modelformulier voor herroeping: het op de website te vinden modelformulier voor herroeping;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

FAF Concepts
Jan van Galenstraat 124/3
1056 CG Amsterdam
hallo@faf-concepts.nl
KVK-nummer: 72890487
BTW-identificatienummer: NL859275851B01

Aanbod
FAF Concepts verkoopt cadeauboxen, in het bijzonder gericht op het zelf maken van Limoncello. Dat kan voor consument of bedrijf zijn. Indien anders overeengekomen levert de ondernemer een ander product, maar altijd na schriftelijke goedkeuring van de klant.

Overeenkomst
Bij een online betaling gaan ondernemer en klant een overeenkomst aan. FAF Concepts levert het bestelde product en de klant heeft geld betaald hiervoor.
In het geval van een zakelijke bestelling gaan partijen een overeenkomst aan, overeengekomen via een bestelling per e-mail. De ondernemer verstuurt hiervoor een factuur en levert het product volgens de overeengekomen condities.

Levering
Bij bestellingen via www.fiksjeeigenlimoncello.nl wordt er binnen twee dagen verstuurd via onze logistieke partner. De ontvanger ontvangt hierover bericht. Zodra het pakket verstuurd is, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Op verzoek kan er sneller worden geleverd, of juist trager. Bij zakelijke bestellingen gaat de levering volgens afspraak.

Retourneren
Mocht het product niet naar wens zijn, kan het product geretourneerd worden binnen 14 dagen. Stuur hiervoor een mailtje naar hallo@faf-concepts.nl.

Facturatie
De ondernemer factureert zodra de producten geleverd zijn. In het geval van een online bestelling kan er op verzoek een factuur worden verstuurd. Stuur hiervoor een mailtje naar hallo@faf-concepts.nl.
Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Wij zijn een kleine ondernemer en rekenen daarbij op uw begrip. Bij het uitblijven van betaling versturen wij 1 herinnering. Mocht betaling dan nog steeds uitblijven, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De bijbehorende kosten verhalen wij op de klant.

Aansprakelijkheid
De ondernemer is verantwoordelijk voor levering van het product zoals omschreven op de website, of anders zoals overeengekomen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de levering.

Overmacht
Indien er door overmacht vertraging ontstaat in de levering of het product niet geleverd wordt, is de ondernemer daar niet voor verantwoordelijk. Wel willen we altijd meedenken, dus stuur even een mailtje naar hallo@faf-concepts.nl.

Klachtenafhandeling
De ondernemer neemt alle klachten serieus. Wij proberen ook eventuele klachten zo goed mogelijk te verhelpen. Heeft u klachten, stuur ons dan een maitlje via hallo@faf-concepts.nl.

Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.